A filmoktatásért - videópályázat

A Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület és az Agape Alapítvány pályázatot hirdet a filmoktatás fejlesztését segítő, a Massive Open Online Course platformra készülő szakmai anyagok közé beilleszthető, egyenként minimum 5 maximum 8 perces, szerkesztett és angol nyelven feliratozott videó elkészítésére, három témakörben.

Pályázni lehet a három témára elkészített legalább két tematikus videóval, amely megfelel az alábbi tartalmi és hossz-kritériumoknak, továbbá H264 720p youtube videó-formátumban feltöltésre kerül a kiíró számára elérhetővé tett youtube csatornára, amelyhez a hozzáférési linket a pályázó saját adataival (név, /cégnév/, postai cím, e-mail cím, mobiltelefonszám) 2020. március 22. 23.59-ig megküldi a következő email címekre: jakabb.gyorgy@gmail.com, hlacko@t-online.hu.

Pályázati szándékát kérjük jelezze 2019. január 31.-ig ezeken az e-mail címeken.

Pályázók köre:

A pályázatot a kiíró öt országban (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország) teszi közzé. A pályázaton való indulás szabad, részvételi díj nincs. Pályázati anyagot magánszemély vagy magánszemélyekből álló team illetve intézmény is beküldhet.

Díjazás: 

A beérkező anyagokat szakmai zsűri értékeli, azok közül a pályázat kiírója kategóriánként a legjobb pályaművet díjazza: a legjobb munkák mind a három tematikus kategóriában 1000-1000, a második helyezett pályaművek 500-500, a harmadikok 250-250 eurót, összesen 5250 EURO-t kapnak.

Tartalmi és egyéb kritériumok (3 kategória)

1. kategória – avagy „Mi a film?”:

Az interjú-videó

  • legalább 8 (de maximum 12), öt és 20 év közötti, eltérő szociokultúrális környezetben élő fiatal, illetve 
  • egalább 4 (de maximum 6), huszonöt és 55 év közötti, eltérő oktatási környezetben tanító interjúalany válaszai alapján tárja azt fel, hogy a megkérdezettek számára a film elsősorban milyen mozgóképes formákat jelent (műfaj, stílus, hossz, felhasználási hely). Továbbá a videóból derüljön ki az is, hogy elsősorban mire, milyen módon és környezetben „használják” a megkérdezettek a filmet.

(Kérdések például: – mit néztél utoljára, amit filmnek neveznél? Emlékszel, hogy milyen hosszú volt körülbelül? Hol láttad? Ha filmre gondolsz, miféle film jut az eszedbe? Hogyan jellemeznéd? Próbáld megfogalmazni, miért nézel filmet? Mit vársz tőle? )

A cél az, hogy a videó minél komplexebb, sokszínűbb, de egyben hiteles képet adjon arról, hogy mit jelent ma a film a kérdezettek számára.

2. kategória – avagy „Mi a filmoktatás és miért fontos?”

A másik interjú-videó legalább 8 (de maximum 12), huszonöt és 65 év közötti, a filmoktatásban érintett interjúalany (pl. tanár, tanterv-tervező, mozgóképipari szakember, oktatáskutató, kreatív ipar képviselője stb.) válaszai alapján járja körül, hogy a megkérdezettek szerint mit is jelent a filmoktatás és az miért fontos. A cél azoknak az érveknek az összegyűjtése, világos és egyszerű kifejtése, amelyek az oktatási intézmények vezetői vagy az oktatáspolitikusok, de akár a szülők számára is érthetővé és megragadhatóvá teszik, milyen képességfejlesztési potenciál van a filmoktatásban illetve, hogy amikor filmoktatásról beszélünk, mire is gondolunk.

(Kérdések például: Sorolj fel néhány olyan tevékenységet, amit filmoktatáshoz sorolnál. Kiknek volna fontos filmoktatásban részesülni? Miért? Röviden fogalmazd meg, mi mindent lehet a filmoktatással fejleszteni? Miről szól inkább a filmoktatás: a film segítségével a filmeken keresztül felhívni a figyelmet valamilyen izgalmas jelenéségre, tényekre, eseménysorozatra, viszonyokra vagy inkább: magáról a filmről, a filmek értelmezéséről, arról, hogyan, milyen formai eszközökkel tud a film mesélni, megragadni a közönség figyelmét, vagy inkább arról, hogyan lehet saját filmet készíteni, vagyis az önkifejezésről, a kreativitás fejlesztéséről? Milyen érvvel próbálnál meggyőzni egy igazgatót arról, hogy szükség van a filmoktatásra, helyet és időt kellene arra biztosítani? És egy politikust? És egy szülőt?)

A videókban az interjúk során elhangzó kérdések és a kérdezők se jelenjenek meg, az anyagot az egymáshoz kapcsolódó, egymással ütköztetett válaszokból szerkesszék meg a pályázók. A feliratozás során a válaszadók keresztnevét, életkorát, státuszát (pl. tanuló vagy tanár) és az interjú helyszínét jelöljék meg. (Pl: Sara, 15, secondary school-student, Győr-Hungary). 

Kérjük, hogy csak olyan interjúrészleteket használjanak fel a pályázati anyagban, amelyhez a kérdezettek hozzájárultak továbbá egyértelműen és a beküldési információkhoz csatolva járuljanak hozzá, hogy a pályázati anyagot vagy annak részeit az ingyenesen hozzáférhető Massive Open Online Course filmoktatási anyagában felhasználhassuk.

3. kategória – avagy „Filmoktatás a gyakorlatban

A harmadik téma az 5-8 perces videóban mutasson be egy, kettő vagy maximum három, tetszőleges filmoktatási szituációt, élő helyzetet, izgalmas részleteket érdekesen, informatívan, lehetőleg olyan módon, hogy néhány rövid, tájékoztató feliraton túl ne legyen szükség magyarázó narrációra.

A feldolgozásra kerülő helyzetekben szereplő diákok legalább hét, de legfeljebb 18 évesek legyenek, vagyis ebben a filmben ne a filmes felsőoktatás vagy a filmipari képzés kerüljön bemutatásra. Ezek a videók az első két kategóriával szemben szabadabb, akár dokumentum, akár játékfilmes eszközökkel is megfogalmazhatóak, de a hitelesség, valószerűség itt is követelmény​.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban bátran keresse Hartai Lászlót a fenti e-mail címen. (hlacko@t-online.hu)

Film Education – Video Competition

The Hungarian Motion Picture and Media Education Association, together with the Agape Foundation are jointly holding a competition to support the development of film education. For the competition, videos in three different themes can be submitted, with the edited videos consisting of a running time of minimum 5 to 8 minutes and subtitled in English – which are able to be integrated into the professional materials of the Massive Open Online Course platform.

Applications can be submitted in three different categories, with at least two themed videos featured that meet the stated content and length criteria. Videos should be uploaded in H264 720p YouTube video format, and be made accessible through a YouTube channel link sent to the awarding authority, including information on the applicants personal data (name/company name/, postal address, email address, and mobile number) by 23:59, 22nd of March, 2020, to the following email addresses: jakabb.gyorgy@gmail.com and hlacko@t-online.hu

Please register your intention to apply by the 31st of January 2019 via the given email addresses.

Applicant Eligibility:

The call for applications will be published in five countries (Poland, The Czech Republic, Slovakia, Romania and Hungary). Applications and participation in the competition is free of charge, and without an entry fee.Applications may be submitted by an individual, a team or an institution.

Prizes

The entries will be judged by a professional jury, and the winner of 1st place in each of the three categories will receive 1000-1000 EURO, the 2nd place prize winner 500-500, and the 3rd place prize winner will receive 250-250 EUR. The winners will be awarded a grand total of 5250 EURO.

Content and further criteria (3 categories)

1st Category – What is: Film?”

The Interview Video

– Interviewing at least 8 (maximum 12) young people aged between 5-20, living in different sociocultural contexts, and:

– Interviewing at least 4 (maximum 6) interviewees aged between 25-55, based in different

educational settings and according to their responses, exploring what kind of forms (genre, style, length, location) motion pictures mean to them in film. In addition, the video should shine a light on and explain in what kind of way do those interviewed “use” film. (Sample questions: What was the last material you watched that you would name as a film? Do you remember how long it was? Where did you see it? When you think of a film, what kind of film comes to your mind? How would you describe it? Try and state, why do you watch films? What are your expectations from a film?) The aim is to make the video as complex, diverse, and yet as authentic as possible, to portray what film means today based on the thoughts of those interviewed.

2nd Category – “What is film education and why does it matter?”

This interview video should be made with participants of at least 8 (but no more than 12), aged between 25-65, and involved in film education (e.g. teacher, curriculum designer, motion picture specialist, educational researcher, or a creative industry representative, etc.). Further questions, according to their responses, include: What does film education mean and why is it important? The aim is to collect – in clear and simple terms – the reasons that can support educational institute leaders and educational policy makers, or even parents, understand and grasp the competency building potential film education has and what we actually mean when we talk about film education. (Sample questions: Name some activities you would list under the term film education. For who should it be important to take part in film education? Why? Briefly describe what could be improved with the support of film education? What does film education more so focus on: through the medium of film, bringing attention to exciting situations, facts, series of events, relationships – or rather does film education focus on: the film itself, the interpretation of films, and how, by what means a film can tell a story, grab the audience’s attention, or how to make your own film, in other words, is a film about self-expression, and the development of creativity? With what kind of argument would you try to convince a director for the need for film education to be given both space and time? How would you convince a politican or parent?)

Niether the questions asked in the interview, nor the interviewer should appear  in the videos, instead, applicants should compose material from interrelated information sourced from the conflicting answers. The subtitles should indicate the respondents’ first name, age, status (e.g. student or teacher) and the location of the interview. (e.g. „Sara, 15, secondary school student, Győr-Hungary”). Please only use interview cuts in the submitted materials that the contributors have explicitly consented to doing so and include this in the submission information, including consent that the application material or parts of it can be used in the free Massive Open Online Course Movie Tutorial.

3rd Category – „Film Education in Practice”

For the third theme, in a 5-8 minute long video, the material should present one, two or maximum three situations based on educational, live, film learning situations. The video should include exciting details portrayed in an interesting, informative way, preferably without the need for explanatory narration beyond a few brief subtitles. The filmed students must be at least 7 but not older than 18 years of age, meaning that the focus of this video is not to represent the higher education of film or film education courses. Compared to the first two categories, these videos are freer, and whether they are a documentary or feature film, authenticity and realism are the most important factors.

Regarding the competition, if you have any queries please feel free to get in contact with László Hartai at hlacko@t-online.hu

Close Menu